Concerts

1.1.2024

Club Platinum

6.1.2024

Birtamode

13.1.2024

Bhaktapur

15.1.2024

Chitwan

18.1.2024

Pokhara

30.1.2024

Bhadrapur

5.2.2024

College

10.2.2024

South Korea

14.2.2024

Pokhara

17.2.2024

Dhankuta